ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА SILVERDELUNA.COM

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. „ Де Луна“ ЕООД , е дружество регистрирано и съществуващо съгласно законите на Република България с ЕИК: 207064598, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000, ул. „Васил Левски“ №4 ет. 5, ап. 8, тел. +359888101751, представяно от управителя Тодор Марков (наричано за краткост по-долу „Дружеството“). Дружеството е търговец на сребърна бижута от България и чужбина и собственик на уебсайта silverdeluna.com.

„ Де Луна“ ЕООД е дружество, вписано в регистрите на Министерство на финансите на лицата, извършващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие, а именно: външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни (чл. 14 от Валутния закон), изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни (чл. 16 от Валутния закон) и продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и от внос (чл. 17 от Валутния закон). Дружеството притежава Удостоверение за регистрация по Валутния закон, издадено от Министерство на финансите с № 7045 от 03.02.2021г. Удостоверението е налично за сведение на всеки Потребител тук .

 1. За целите на настоящите Общи условия за ползване на silverdeluna.com. терминът „ Потребител“ означава всяко физическо и/или юридическо лице, което ползва услугите, предоставяни от silverdeluna.com.
 2. С отварянето на silverdeluna.com. Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на сайта и че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. Общите условия важат за цялото време на ползване на сайта – от първоначалното влизане до напускането му. В случай, че Потребителят не е съгласен с някое от тях, той има право да не използва Сайта и услугите, предлагани чрез него.
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от Дружеството по всяко време. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители. Извършените промени се довеждат до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Сайта.
 4. Политика за Защита на личните данни и конфиденциалност

„ Де Луна“ЕООД е дружество регистрирано като Администратор на лични данни по Закона за зашита на личните данни

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта и/или направили поръчка чрез Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от „ Де Луна“ЕООД съгласно условията, описани по-долу:5.1. Въведение

 1. Считано от 25 ти май 2018 влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД) , с който се променя съществуващият правен режим по защита на данните и свободното движение на същите.
 2. Като организация, установена на територията на Република България и обработваща данни на граждани на ЕС, за„ Де Луна“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК:207064598, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, 4000, ул. „Васил Левски“ №4 ет. 5, ап. 8 (по-долу  за краткост „Организацията“) възникват редица задължения, свързани с обработването на личните данни и тяхното свободно движение.
 3. За целите на изпълнението на задълженията, предвидени от ОРЗД, актовете по неговото прилагане и тълкуване, както и приложимите изисквания на европейското и националното законодателство по защита на данните, Организацията утвърждава настоящата Дружествена политика за защита на личните данни („Дружествената политика“) .

5.2. Дефиниции

 • Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по- специално чрез идентификатор като име, ЕГН, постоянен или настоящ адрес, IP адрес или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • Специални категории лични данни – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Организацията не обработва специални категории лични данни, освен в случаите, когато такова задължение произтича от Приложимото право.
 • Администратор – съгласно настоящата политика администратор на лични данни е Организацията, в случаите когато сама или съвместно определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • Субект на данни означава всяко физическо лице, за което се отнасят личните данни, обработвани от Организацията. Това са клиентите и служителите на Организацията, кандидатите за работа и получателите на рекламни и други маркетинг съобщения по електронен път, свързани с предлаганите от Организацията стоки и услуги.
 • Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Личните данни, обработвани от Организацията, се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимото, и при всички случаи не повече от посоченото в Политиката за съхранение на личните данни .
 • Нарушение на сигурността на лични данни – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. Администраторът докладва на надзорния орган и – когато е приложимо – на субектите на данни за нарушенията на сигурността по реда, предвиден в Процедурата за уведомяване при нарушение на сигурността на личните данни .
 • Съгласие на субекта на данните – означава свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субектите на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му личните му данни да бъдат обработени за целите на получаване на рекламни и маркетинг съобщения, свързани с предлаганите от организацията стоки и услуги по електронен път.
 • Дете означава всяко лице на възраст под 16 години или по-ниска възраст, в случай, че такава бъде определена от Приложимото право. Обработването на лични данни на дете е законосъобразно само ако е получено съгласие от родител или настойник.
 • Приложимото право означава ОРЗД, актовете по неговото тълкуване и прилагане и всички останали приложими по отношение на извършваното от Организацията обработване национални и европейски нормативни актове, които имат отношение към защитата и свободното движение на лични данни.
 • Надзорен орган означава Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или друг орган, определен в съответствие с Приложимото право.

5.3. Декларации

 1. Организацията се ангажира да спазва всички правни актове на ЕС и Република България относно защитата на личните данни, както и да защитава и способства упражняването на правата на субектите, чиито данни събира и обработва.
 1. Настоящата Дружествена политика, ведно със свързаните с нея процедури и стандарти, цели осигуряване на механизми за правно съответствие и гарантиране на спазването на ОРЗД.
 2. Приложимото право и Дружествената политика, ведно с приложенията към нея, се прилагат за всички дейности, свързани с обработване на лични данни, които Организацията обработва.
 3. Отговорникът за защитата на данните преглежда всеки нов процес, който предстои да бъде имплементиран и който касае обработването на лични данни, както и всички дейности по обработване поне веднъж на всеки две години с оглед на всякакви промени в осъществяваните процеси, свързани с обработването на личните данни.
 4. Дружествената политика се прилага за всички служители и представители на Организацията, както и за нейните контрахенти и други обработващи личните данни, като например системни администратори и фирми за IT поддръжка, собственици на външни сървъри, доставчици, туроператори и дружества за изнесено счетоводство. Всяко нарушение на Приложимото право или на Дружествената политика ще бъде разглеждано съгласно дисциплинарната политика на Организацията.
 5. Контрахентите и всички трети страни, които работят с или за Администратора, и които имат или могат да имат достъп до личните данни, трябва да се задължили да спазват Дружествена политика, включително посредством споразумение за обработване на лични данни – правен акт по смисъла на чл.28, пар.3 от ОРЗД, което им налага задължения не по-малко обременяващи, от тези, с които се ангажира Организацията в настоящата Дружествена политика. Организацията си запазва правото да проверява изпълнението на критериите за обработване на лични данни от третите лица и контрахентите си.
 6. Всяко обработване на лични данни трябва да бъде извършвано в съответствие с принципите за защита на данните съгласно разпоредбите на член 5 от ОРЗД. Дружествената политика гарантира спазването на тези принципи.

5.4. Принципи за защита на данните

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

 • Законосъобразно – личните данни се обработват само при валидно основание.
 • Добросъвестно – Организацията предоставя на Субектите на данни цялата информация за обработването и защитата на техните данни доколкото е практически приложимо. Това се прилага, независимо дали Личните данни са получени пряко от Субекта на данните или от други източници.
 • Прозрачно. Изискването за прозрачност включва правила относно предоставяне на Субектите на данните на информацията по членове 12-14 под формата на уведомление за обработване на лични данни . Те се изготвят в разбираема и достъпна форма, на ясен и прост език, и включват най-малко:
 • данните, които идентифицират Организацията;
 • координатите за връзка с Отговорникът по защитата на данните;
 • целите и правното основание за обработването на Личните данни;
 • сроковете за съхранение на Личните данни;
 • съществуването на правата да се изиска достъп, коригиране, изтриване или възражение срещу обработването, както и условията, свързани с упражняване на тези права;
 • категориите обработвани лични данни;
 • получателите или категориите получатели на Личните данни;
 • всякаква необходима допълнителна информация за да се гарантира добросъвестно обработване.

Личните данни могат да бъдат събирани единствено за конкретни, изрично указани и легитимни цели.

Личните данни трябва да бъдат подходящи, свързани с и ограничени до необходимото за обработването.

Личните данни трябва да бъдат точни и да се поддържат актуални, като се полагат всички усилия за своевременното изтриване или коригиране.

Администраторът на данни трябва да е в състояние да докаже спазването на останалите принципи на ОРЗД (“отчетност”)

Данните, които се съхраняват от Организацията, трябва да бъдат преглеждани и актуализирани, когато е необходимо. Не се съхраняват данни, ако не може основателно да се приеме, че са точни. Всички формуляри, чрез които се събират лични данни, включват декларация на субектите, че предоставените данни са точни и актуални. При съществени промени с оглед поддържане на тяхната точност и актуалност, субектите на данни ще уведомят Организацията.

Личните данни трябва да бъдат съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по- дълъг от необходимото. Личните данни се съхраняват в съответствие с посочените в Политиката за съхранение на личните данни срокове за съхранение, след изтичането на които данните ще бъдат унищожени по сигурен начин. Когато данните се съхраняват след тази дата, те ще бъдат анонимизирани, псевдономизирани и/или сведени до минимум с цел да се запази самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на сигурността на данните.

Личните данни трябва да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност.

При определяне на подходящото ниво на сигурност Организацията взема под внимание степента на евентуалните вреди или загуби, които могат да бъдат причинени на лицата, ако възникне нарушение в сигурността на данните, последиците от нарушението и възможното накърняване на репутацията.

Организацията прилага следните организационни мерки за защита на данните:

 • обучение на служителите по защита на данните в организацията;
 • мерки, които отчитат надеждността на служителите;
 • включване на разпоредби относно защитата на данните в трудовите и гражданските договори;
 • наблюдение на персонала за спазване на правилата за защита на данните;
 • приемане на политика за чисти бюра;
 • ограничаване използването на преносими електронни устройства извън работното място;
 • приемане на правила за паролите, позволяващи индивидуална идентификация на всеки служител, разполагащ с достъп на база “Необходимост да знае”;
 • осъществяване на охранителна дейност, регистриран режим на достъп посредством чип-карти.

5.5. Права на субектите на данни

Субектите на данни имат право:

 • да подават искания за достъп и информация относно съхраняваните данни за тях и на кого последните са били разкрити, както и да получат копие от съхраняваните лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • да предотвратяват обработване, което може да предизвика вреди за тях, като отправят възражение;
 • да оттеглят съгласието си и/или да поискат преустановяване на обработването на техните данни за маркетинг цели, включително за референция и класиране на Организацията;
 • да търсят обезщетение за действително претърпените поради нарушение на Приложимото право от страна на Организацията вреди;
 • да предприемат действия за коригиране, блокиране, изтриване или  унищожаване на неточни данни;
 • да сигнализират Надзорния орган по всяко време независимо от предвиденото в Дружествената политика.

Организацията способства упражняването на правата на субектите на данните по реда, предвиден в Процедурата за разглеждане на искания на субектите на данни .5.6. Отговорности и роли на служителите съгласно ОРЗД

 1. Всички лица, които изпълняват управленски или надзорни роли в Организацията са отговорни за разработването и насърчаването на добри практики за обработване на Лични данни.
 2. Отговорникът за защитата на данните осъществява общ надзор за спазването на Приложимото право, при което има право да получава всякакво необходимо съдействие от страна на служителите на Организацията.
 3. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всеки и всички служители, които обработват лични данни.
 1. Процедурата за обучение определя конкретните изисквания за осведоменост на служителите във връзка с ролите и отговорностите им съгласно ОРЗД.
 2. Служителите са отговорни да гарантират, че:
  1. всички лични данни, свързани с тях и/или предоставени от тях на Организацията, са точни и актуални;
  2. всички лични данни, предоставени на тях от съответния Субект на данни във връзка с осъществяването на възложените им отговорности, са точни и актуални.

5.7. Отговорник за защитата на данните

 1. Отговорникът за защитата на данните в Организацията се определя със заповед на управителя.
 2. Определеният по реда на т.1 отговорник по защитата на данните:
 • осъществява наблюдение на спазването на ОРЗД и останалите актове на Приложимото право, както и на Дружествената политика, приложенията към нея, както и останалите правила, свързани със защитата и обработването на лични данни, включително повишаване на осведомеността на служителите на Организацията;  
 • осъществява сътрудничество с Надзорния орган, включително отправяне на въпроси, запитвания, становища, както и известяване при нарушение в сигурността на Личните данни;
 • осъществява сътрудничество със Субектите на данни, включително при упражняване на правата им по ОРЗД, разглеждане на заявленията за упражняване на права и съобщаване при нарушение в сигурността на личните данни;
 • отговаря за провеждане на предварителни и текущи проверки за необходимост от извършване на оценка на въздействието на риска върху защитата на данните и, когато е необходимо, извършването на оценка на въздействието;
 • да дава препоръки и становища, както и да осъществява сътрудничество от всякакъв друг характер относно спазването и осигуряване на отчетност за спазването на Приложимото право.

5.8. Запазване и унищожаване на данни

 1. Организацията не съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които данните са събрани първоначално.
 1. Организацията може да продължи да съхранява лични данни ако последните биват обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели при условие, че бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на субектите на данните.
 2. Личните данни трябва да бъдат унищожени по сигурен начин в съответствие с ОРЗД – данни са обработвани по подходящ начин с цел поддържане на сигурността, като по този начин се защитават правата и свободите на субектите на данните. Всяко унищожаване на данни се извършва в съответствие с Политиката за съхранение на данните.

5.9. Разкриване на данни пред трети страни

 1. Организацията не разкрива на трети страни каквито и да било лични данни, освен в предвидените по-долу случаи или когато това се изисква от Приложимото право.
 2. Организацията обменя лични данни извън пределите на ЕС само в случай, че надзорния орган е потвърдил адекватността на нивото на защита в дадената държава, или ако Организацията може да предложи други подходящи мерки за защита.
 3. Всички служители носят отговорност да осигурят необходимите условия личните данни, обработвани в рамките на процесите, за които носят отговорност, да се съхраняват по сигурен начин и да не се оповестяват на трета страна при никакви условия, освен ако последната не е упълномощена от Организацията и не е сключила споразумение по чл.28, пар.3 от ОРЗД.
 4. Всички искания за предоставяне на данни трябва да бъдат съпроводени от подходящи документи и за всички оповестявания трябва да има разрешение от страна на Отговорника за защитата на данните.
 5. Служителите се задължават да не разкриват лични данни на неупълномощени лица като членове на техните семейства, приятели, роднини и т.н.

5.10. Разпространение на електронен информационен бюлетин. Е-маркетинг.

 1. Организацията обработва лични данни за целите на разпространението на електронните информационни бюлетини с информация относно нови изделия, събития, инициативи и персонализирани услуги, съобразени с интересите и предпочитанията на субектите на данни единствено въз основа на активно дадено съгласие за обработване на данните на субектите, отговарящи на критериите, зададени от Приложимото право.
 1. Организацията обработва лични данни за целите на изпращане на лични покани за организирани от нея събития, както и за изпращане на корпоративни и маркетингови съобщения, включително новини и информация, свързана с Организацията, както и на подаръци и каталози, съобразени с интересите и предпочитанията на субектите на данни единствено въз основа на активно дадено съгласие за обработване на данните на субектите, отговарящи на критериите, зададени от Приложимото право.
 2. В случаите по т. 1-2 субектите на данни могат да оттеглят съгласието си във всеки един момент по начин, съответстващ на реда, по които е дадено съгласието. По-специално Организацията осигурява възможност съгласие, дадено по електронен път, да бъде оттеглено по електронен път.

5.11. Политика за използване на бисквитки

 1. Организацията събира и обработва лични данни посредством автоматизирани средства, или косвено – от уебсайтовете на трети лица или от социалните мрежи, като например информация, свързана с използването на собствените с платформи, включително наименованието на използвания браузър и типа на използваното устройство, както и технически данни как е осъществена връзката с платформите, както и всяка друга информация, споделяна публично в социалните мрежи на трети страни съобразно посоченото в Политика за използване на бисквитки.

5.12. Политика за чисти бюра

 1. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за лицата, които се нуждаят от тях на принципа “Необходимост да знае”.
 2. Всички лични данни трябва да бъдат разглеждани с най-висока степен на сигурност и трябва да бъдат съхранявани:
 • в стая с контролиран достъп, която се заключва, и/или
 • в заключено чекмедже или шкаф, и/или
 • ако са в електронен формат, със защитена парола или
 • на (преносими) електронни носители, които са криптирани.
 1. Служителите са длъжни да не оставят документи върху бюрата си или по отворени рафтове в близост до тях, когато не сте на работното си място за по-дълго време (над 20 мин.). Секретни и документи с чувствителен характер не се оставят без надзор при никакви условия.
 2. Всички чекмеджета и шкафове от бюрото на съответния служител трябва да са заключени докато служителят е извън сградата и в неработно време.
 3. Служителите се задължават винаги да носят със себе си ключовете от кабинетите, чекмеджетата, шкафовете и други поверени им контейнери, в които се съхраняват документи, или да ги държат под ключ.
 4. В края на работния ден служителите почистват бюрата си, изключват осветлението и климатиците и заключите вратите на кабинетите, респективно включват алармата на офисните помещения.

5.13. Мерки за защита на информационната и мрежовата инфраструктура за обработване на данни

 1. Организацията гарантира, че предприема адекватни мерки за защита на информационната и мрежовата си инфраструктура, необходима за продължаване на дейността в случай на нарушение в сигурността на данните.
 2. Мерките за защита на помещенията с мрежовата и информационната инфраструктура на Организацията включват по-специално:
 • Мерки за ограничаване на достъпа по помещенията, включително регистриран достъп посредством чип-карти и/или физическа охрана.

5.14. Запазване на резервни копия от данните (back-up)

 1. Данните в информационните системи на Организацията се защитават посредством периодично запазване на електронно копие (back-up) ежедневно и ежемесечно.
 1. Ключовите елементи от информационната инфраструктура на Организацията също се защитават чрез back-up, така че при нарушение в следствие на злоумишлен софтуер Организацията да може да продължи дейността си по обработване на данните.
 2. Организацията гарантира, че сроковете за съхранение на резервните копия от данните не надвишават определените в Политиката за съхранение.  
 3. Резервни копия, чието ползване е преустановено, или които са станали нечетими или неизползваеми, ще бъдат заличени.

5.15. Осъществяване на дистанционен достъп до данните

 1. За обработване на данни служителите използват наличната в помещенията на Организацията техническа и информационна инфраструктура.
 2. Управителят разрешава по своя преценка осъществяването на дистанционен достъп до данните при отправяне на молба в този смисъл от съответния служител с оглед на изпълнение на служебните му правомощия.
 3. Организацията признават следните нива за осъществяване на дистанционен достъп:
  1. достъп до служебна електронна поща от служебно мобилно електронно устройство;
  2. достъп до служебна поща от лично мобилно или стационарно електронно устройство;
  3. отдалечен (VPN) достъп до служебната поща и сървърите на Организацията от мобилно или стационарно електронно устройство.
 4. Разрешението за осъществяване на дистанционен достъп включва преценка дали достъпът съответства на Приложимото право, Дружествената политика и приложенията към нея и всякакви други актове, свързани с обработване и защита на данните.
 5. При преценката по т.2 управителят задължително се консултира с Отговорника по защита на данните, в случай, че последният е лице, различно от управителя.
 6. Устройствата, чрез които се осъществява разрешен дистанционен достъп до данните, подлежат на вписване в нарочен регистър. Регистърът на устройствата се води от Отговорника за защитата на данните.
 1. silverdeluna.com. , както и всяко публикувано на него съдържание – текст, снимка и/или друга информация представлява обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Силвър де Луна“ ЕООД

II. ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА, ЦЕНА

 1. Закупуването на стоки, посредством Сайта се осъществява чрез предварителна регистрация на Потребителя или без изрична регистрация, а само чрез попълване на данни за изпращане в нарочен формуляр и следване на стъпките, указани в Сайта. За целите на този сайт Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и точна информация в регистрационната форма. В случай, че Потребителят посочи невярна, неточна, непълна и неактуална информация, Дружеството не носи отговорност за невярно или неточно изпълнение на поръчка, извършено във връзка с получената от Потребителя информация.
 2. Потребителят има право да закупи всеки от продуктите на Сайта, чрез поръчка на съответния продукт, посредством включване му в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на продуктите и начините за плащане, според предложените на Сайта възможности.
 3. В случай на конкретни въпроси, свързани с описанието или функционалността на стоките, Потребителят има право да се свърже с представител на silverdeluna.com. чрез телефон и/или имейл, посочени в Сайта.
 4. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки.
 5. (1) При окончателно осъществяване на поръчка от Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „ Де Луна“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Всяка поръчка от страна на Потребител на Сайт silverdeluna.com. има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), наричан по-нататък „Договора“.

(2) Договорът се смята за сключен в гр. Пловдив

(3) Договорът се смята за изпълнен, когато Потребителят получи поръчания артикул, а „ Де Луна“ЕООД получи сумата за съответния артикул.

 1. Поръчка през Сайта може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници.
 2. (1) Поръчката се обработва най-късно в рамките на работния ден, следващ деня на финализирането й.

(2) За избягване на всяко съмнение по смисъла на настоящите Общи правила „работен ден“ означава всеки ден от понеделник до петък в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа, включително събота в часовете от 09.00 часа до 11.00 часа (без неделя и дните на официалните празници в Република България).

(3) След обработване на поръчката Потребителят получава от silverdeluna.com. съобщение на посочения имейл адрес с потвърждение и детайли на поръчката. Служител на„ Де Луна“ ЕООД е възможно да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за уточнение на конкретни специфики на поръчката, ако има такива.

(4)silverdeluna.com. си запазва правото да информира Потребителя на посочените от него контакти при наличие на обстоятелства, които могат да удължат срока за изпълнение на дадена поръчка.

 1. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от което Потребителят извършва поръчката.
 2. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката или до офис на куриерска компания, с която Сайта работи.

(2) При доставка до адрес, в случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, Потребителят трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури достъп и присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

(3) Срокът за доставка зависи от дестинацията, посочена от Потребителя, като максималният срок за доставка е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката. silverdeluna.com.не носи отговорност за забавяне на доставката в случай, че последното е по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Сайта обстоятелства.

 1. Поръчаните от Потребителя продукти и документацията, свързана с куриерската услуга се подготвят и доставят от silverdeluna.com. на посочения адрес или до офис на куриер, напълно безплатно и при спазване на настоящите Общи условия за ползване, както и политиките и правилата на куриерската компания.
 2. При предаване на продуктите от представител на куриерската компания, Потребителят или друго лице, посочено от него, са длъжни да подпишат документите, свързани с доставката. Потребителят е длъжен да докаже самоличността си чрез показване на документ за самоличност. В случай, че друго лице получава пратката, това се удостоверява в документацията на куриера чрез изписване имената на лицето и поставяне на подпис от негова страна. За друго лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 3. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес, не бъде осигурен достъп до адреса за доставка и/или куриерът не успее да се свърже на предоставения телефонен номер, Сайтът се освобождава от задължението си да достави заявените продукти и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на продукти.
 4. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС (Данък добавена стойност).

(2)„ Де Луна“ ЕООД запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.

 1. (1) Всяка поръчка на предлаганите от silverdeluna.com. продукти достига до Потребителя чрез куриер за сметка на Потребителя.

(2) Избраните продукти получавате в кутийка.

 1. (1) Потребителят избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане, а именно:

а) Наложен платеж: При получаване на стоката, дължимата сума се плаща на куриера.

 1. Сумата, която се дължи от Потребителя, се калкулира автоматично в момента на извършване на поръчката.
 2. При реализирано право за отказ и връщане на продуктите в определеният за това срок от страна на Потребителя,silverdeluna.com. ще възстанови стойността на заплатените продукти.
 3. Право на отказ от закупена стока

Съгласно разпоредбите в Закона за защита на потребителите Потребителят има право да откаже поръчаните от него продукти и да поиска връщането им в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от получаването на продуктите на адреса за доставка, като стоките трябва да бъдат върнати без да бъдат употребявани, със запазена цялост, в оригиналната търговска опаковка и с придружаващата ги документация, а именно касова бележка и сертификат за качество.

Разходите по връщане на стока е за сметка на Потребителя.

Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от страна на silverdeluna.com. и след като бъде установена целостта на продукта. Потребителят е длъжен да ни уведоми за неговото решение по телефон или еmail, като приложи към връщаните продукти попълнен формуляр за отказ. Връщането на сумата става само по банков път в рамките на 30 дни от датата на получаване на пратката.III. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 1. Гаранционният срок за продуктите, предлагани в Сайта silverdeluna.com. е 1 (една) година от датата на доставка.
 2. Като търговец на бижута от благородни метали silverdeluna.com. удостоверява:
 • указаната чрез маркировка, проба на изделията 925 за изделия от сребро. Маркировката на всяко изделие се поставя в специализирана лаборатория към Министерство на финансите – гр. София;
 • вида и качеството на използваните естествени и синтетични камъни;
 • използването на материали, непредизвикващи алергични реакции;
 • липсата на каквито и да било недостатъци и дефекти по продукта към момента на изпращане, които да намалят естетическите му качества, стойността или годността му за употреба.
 1. Гаранцията не се прилага при следните случаи:
 • неправилно и нецелесъобразно използване на изделието;
 • удар, изпускане, надраскване;
 • наднормено натоварване;
 • потъмняване на изделията, в следствие на тяхната употреба.

Изключение от нашата гаранция са дефекти, които са предизвикани в следствие на злополука, небрежност, неправилна употреба, грижа и съхранение, опит за самостоятелна поправка, и естествено износване.

 1. Потребителят поема разходите за предявяване на рекламацията, застраховка и доставка на продуктите до адреса на управление на Дружеството.
 2. (1) При предявяване на рекламация, Потребителят може да поиска:

– възстановяване на заплатената сума;

– замяна на закупения продукт, с такъв съответстващ на договорения;

– безплатен ремонт на установения дефект.

(2) Във всеки от гореизброените случаи, стоката трябва да бъде върната на фирмения адрес, като Потребителят е длъжен да уведоми Сайта на посочения e-mail или телефон.IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 1. Всеки Потребител на Сайта може да извърши регистрация на Сайта, която да му послужи за улеснение при проследяване на собствените му поръчки, списък с адреси за доставка и други.
 2. Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта Потребителят попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация Потребителят въвежда адреса на доставка, името и фамилията си, електронна поща и телефон за контакт. Потребителят избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, Потребителят има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.
 3. При последващи поръчки през сайта е достатъчно Потребителят да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.
 4. Потребителят може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки и крайна цена. Преди финализирането на поръчката, Потребителят може да добави или да изтрие артикули от поръчката си, избирайки съответните за целта бутони.
 5. Потребителят може да проверява от своя личен профил състоянието на всички свои предишни поръчки.
 6. Информацията за направените предишни поръчки, включително данните от всеки регистрационен формуляр, се пазят в информационната система на silverdeluna.com.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд съгласно действащото законодателство.