„ Де Луна“ ЕООД е дружество регистрирано като Администратор на лични данни по Закона за зашита на личните данни . След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта и/или направили поръчка чрез Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от „ Де Луна“ ЕООД съгласно условията, описани по-долу:

  1. Считано от 25 ти май 2018 влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД) , с който се променя съществуващият правен режим по защита на данните и свободното движение на същите.
  2. Като организация, установена на територията на Република България и обработваща данни на граждани на ЕС, за
  3. „ Де Луна“ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК: 207064598, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, 4000, ул. „Васил Левски“ №4 ет. 5, ап. 8 (по-долу  за краткост „Организацията“) възникват редица задължения, свързани с обработването на личните данни и тяхното свободно движение.
  4. За целите на изпълнението на задълженията, предвидени от ОРЗД, актовете по неговото прилагане и тълкуване, както и приложимите изисквания на европейското и националното законодателство по защита на данните, Организацията утвърждава настоящата Дружествена политика за защита на личните данни („Дружествената политика“) .

5.2. Дефиниции

  • Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по- специално чрез идентификатор като име, ЕГН, постоянен или настоящ адрес, IP адрес или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.